ALGEMENE VOORWAARDEN

Vastgesteld voor Glas in Uitvoering C.V, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1 Definitie

Onder “wederpartij” wordt verstaan degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.
Onder “consument” wordt verstaan een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die tevens gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Artikel 2 Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Glas in Uitvoering
als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas en/of aanverwante artikelen.

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft Glas in Uitvoering het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3. Alle orders, door Glas in Uitvoering opgenomen, binden Glas in Uitvoering eerst, indien deze door Glas in Uitvoering schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. Onder schriftelijke bevestiging wordt tevens een bevestiging per e-mail en/of fax verstaan.

2.4. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.

2.5. Als op een rechtsbetrekking zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor Glas in Uitvoering meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van Glas in Uitvoering.

2.6. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden tussen Glas in Uitvoering en de wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.7. Een aanbieding aan een consument wordt schriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Het aanbod aan de consument geeft inzicht in de prijs en of er spraken is van een vaste aanneemsom, een richtprijs of dat het werk op regiebasis zal geschieden.

Artikel 3 Prijzen

3.1. De gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te bereken.

3.2. Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst een of meer van de kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van Glas in Uitvoering is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Glas in Uitvoering gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

3.3. Slechts in geval de aan de consument aangeboden prijs reeds binnen drie maanden na aanbieding wordt verhoogd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.4. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan consumenten is de aangeboden prijs altijd inclusief BTW.

Artikel 4 Aflevering; levertijd en transport
4.1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
4.2. Tenzij schriftelijk is overeengekomen, geschieden de leveringen af Glas in Uitvoering of, indien rechtstreeks

van de fabrikant aan de wederpartij wordt geleverd, geschieden leveringen af fabriek.
4.3.Het transport van het glas is steeds voor rekening en risico voor de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Glas in Uitvoering is gerechtigd een bedrag van minimaal €50,- in rekening te brengen aan e wederpartij voor het transport. Glas in Uitvoering is steeds in de keuze van het vervoer- en transportmiddel.

4.4. Het transport eindigt op het moment dat het glas op de plaats van bestemming naast het transportmiddel is geplaatst.

4.5. Indien de wederpartij de bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de wederpartij is gesteld en door Glas in Uitvoering is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.

4.6. Werkzaamheden die niet door Glas in Uitvoering worden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van het werk van Glas in Uitvoering, moeten tijdig aan Glas in Uitvoering worden gemeld. Indien de overeengekomen levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden, is Glas in Uitvoering niet schadeplichtig jegens de wederpartij.

Artikel 5 Klachten

A. Algemeen
5.1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Glas in

Uitvoering schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke Nen-

normen geleverd.
5.2. Glas in Uitvoering heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van

het model, monster of voorbeeld.
5.3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de

overeengekomen eisen voldoet.
5.4. Mits redelijkerwijs door Glas in Uitvoering te onderkennen, is Glas in Uitvoering verplicht de consument te

wijzen op:
-onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
-kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
Bij niet-consumenten heeft Glas in Uitvoering uitdrukkelijk niet voormelde plicht.

5.5. Ondanks de plicht van Glas in Uitvoering om de consument te waarschuwen op grond van bovengenoemd lid, draagt de consument het risico voor schade als deze – ondanks voormelde waarschuwing door Glas in Uitvoering – is veroorzaakt door:
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

-onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze:
-gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
-gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit
5.6. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan overeengekomen

kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Glas in Uitvoering worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens Glas in Uitvoering zal kunnen doen gelden.

5.7. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is Glas in Uitvoering slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. Glas in Uitvoering heeft – naar eigen keuze – tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende factuur. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Glas in Uitvoering is uitgesloten.

5.8. Glas in Uitvoering is niet aansprakelijk voor technische onvermijdelijke afwijking van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.

C. Overige klachten
5.9. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door Glas in Uitvoering van de overeenkomst, en

niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van Glas in Uitvoering worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen Glas in Uitvoering zal kunnen doen gelden.

5.10 Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de wederpartij direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.

5.11. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft Glas in Uitvoering het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij ter dier zake iets van Glas in Uitvoering kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

Artikel 6 Betaling

6.1. De wederpartij is verplicht de facturen van Glas in Uitvoering te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Glas in Uitvoering is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling voor of bij de aflevering van zaken te verlangen.

6.2. Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op de rekening van Glas in Uitvoering of in contanten in glas in Uitvoering is overhandigd onder afgifte van een kwitantie.

6.3. Indien de consument niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere in gebreke stelling in verzuim te zijn. Glas in Uitvoering zal na het verstrijken van de betalingstermijn nog één betalingsherinnering toesturen, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

6.4. Bij overschrijding van de in sub 1 genoemde termijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij vanaf de datum dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

6.5. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij een ander volgorde voor toerekening aanwijst.

6.6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij ongeacht of Glas in Uitvoering ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

6.7. Glas in Uitvoering heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surséance van betaling beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.

6.8. In geval van verzuim van de wederpartij is zij gehouden alle buitengerechtelijk invorderingskosten te voldoen, welke worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-

6.9. Indien Glas in Uitvoering het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de daarop drukkende buitengerechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient.

6.10. Indien Glas in Uitvoering, nadat de wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 8.
Bovendien heeft Glas in Uitvoering dan het recht kosten in rekening te brengen ter grootte van 2% van het factuurbedrag met een minimum van €15,-

Artikel 7 Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud

7.1. Glas in Uitvoering heeft, indien grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van Glas in Uitvoering terstond genoegzame en in de door Glas in Uitvoering gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeen gekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft Glas in Uitvoering het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

7.2. Glas in Uitvoering behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zolang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst door de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot dat moment worden de geleverde zaken geacht door Glas in Uitvoering aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.

7.3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichtingen is Glas in Uitvoering gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan Glas in Uitvoering, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.

7.4. Indien en zolang Glas in uitvoering nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/ nog te leveren zaken, zal de wederpartij Glas in Uitvoering onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door de derden aan spraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij Glas in Uitvoering op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.

7.5. De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal de wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van glas in uitvoering.

Artikel 8 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

8.1. Het risico van schade of breuk ten tijde of gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9 Afmetingen, gewichten en maten

9.1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt Glas in Uitvering zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-normen.

9.2.Alle maten worden bij de berekeningen in hele centimeters naar boven afgerond. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte-, breedte-, en oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats.

9.3. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met begrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

9.4. de kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Glas in Uitvoering ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is Glas in Uitvoering niet aansprakelijk. Als zodanige

omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeerstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeerblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de in artikel 4 genoemde glasfabrieken van hun verplichtingen jegens Glas in Uitvoering , ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

10.2.Glas in Uitvoering heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Glas in Uitvoering behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de wederpartij te factureren.

10.3. Indien Glas in Uitvoering een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 11 Risico bij aanneming van werk

11.1. Indien Glas in Uitvoering tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkocht glas in opdracht van de wederpartij te bewerken e/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.

11.2. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door Glas in Uitvoering op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding – goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt Glas in Uitvoering terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.

11.3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wort bevonden is Glas in uitvoering slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Glas in Uitvoering uitgesloten.

11.4 De opslag van het glas vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 5e lid, komt voor rekening en risico van de wederpartij.

11.5. Indien het glas is opgeslagen op de bouwplaats voordat het door Glas in Uitvoering wordt geplaatst, be- of verwerkt, is de wederpartij niet gerechtigd het glas te verplaatsen.

Artikel 12 Veiligheid op de bouwplaats

12.1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De wederpartij garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.

12.2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wederpartij.

Artikel 13 Afmeting en andere gegevens

13.1. De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan Glas in Uitvoering verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft glas in Uitvoering recht op schadeloosstelling of bijbetaling.

13.2. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Glas in Uitvoering van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 14 Meer– of minderwerk

14.1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.

14.2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 15 Schade en aansprakelijkheid

15.1. In alle gevallen geldt dat Glas in Uitvoering nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.

15.2. Glas in Uitvoering is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.

15.3. Glas in Uitvoering is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij Glas in Uitvoering worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt ten alle tijden voor risico van de wederpartij.

15.4. Glas in Uitvoering is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet op grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.

15.5. Glas in Uitvoering is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. Glas in Uitvoering is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

15.6. De consument draagt het risico voor schade, zoals omschreven in artikel 5 sub A lid 5.

Artikel 16 Garantie isolerend dubbelglas

16.1. Indien door de fabrikant al dan niet via Glas in Uitvoering, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst isolerend dubbelglas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Glas in Uitvoering voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.

16.2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Glas in Uitvoering eveneens geen garantie verstrekt.

16.3. Glas in Uitvoering zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.

16.4. De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van het isolerend dubbelglas gesloten overeenkomst voorvloeiend heeft voldaan.

16.5. Glas in Uitvoering garandeert aan de consument dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.

Artikel 17 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

17.1. Voor het verticale transport van alle door Glas in Uitvoering aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met Glas in Uitvoering worden vastgesteld.

17.2. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.

17.3. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door Glas in Uitvoering gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door Glas in Uitvoering uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.

17.4. Glas in Uitvoering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.

17.5. Indien aan Glas in Uitvoering de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door Glas in Uitvoering geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

17.6. Indien de plaatsing c.q. montage door omstandigheden buiten de schuld van Glas in uitvoering wordt belemmerd of vertraagd, of een gemaakte afspraak voor plaatsing korter dan 24 uur voor de dag van de afspraak afgezegd, is Glas in Uitvoering gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

17.7. Het verzetten van een montage- of plaatsingsafspraak geeft geen garantie op beschikbaarheid van een monteur op het meest gewenste tijdstip.

Artikel 18 Wettelijke voorschriften

18.1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat Glas in Uitvoering offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend. Evenzo zullen de eventuele mindere, directe met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 19 Verjaring

19.1. Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde consument, jegens Glas in Uitvoering verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 20 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

20.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Glas in Uitvoering en de wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen welke tussen Glas in Uitvoering en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.